Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Shifting Minds B.V.

Artikel 1: Begrippen en toepasselijkheid
Shifting Minds B.V. ontwikkelt trainingen, events, workshops en programma’s met als uitgangspunt het algehele welzijn van een persoon of organisatie te bevorderen. Shifting Minds levert naast vaste diensten ook maatwerk. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, programma’s, trajecten, workshops, trainingen, events, offertes,  en aanbiedingen van Shifting Minds B.V. Tenzij Shifting Minds B.V. zich schriftelijk met andere voorwaarden akkoord verklaart. Het accepteren van een aanbieding en een bestelling doen voor een van diensten aangeboden door Shifting Minds B.V. houdt in dat je de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. Aan eventueel overeengekomen aparte afspraken kun je geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.

Artikel 2: Inschrijvingen
2.1 Inschrijven voor diensten aangeboden door Shifting Minds B.V. gaat via het contactformulier op de website. De inschrijving voor de door Shifting Minds B.V. aangeboden diensten dienen voorafgaand de training, workshop, event, programma of traject volledig te worden voldaan. De overeenkomst komt tot stand na inschrijving en betaling.
2.2 Na ontvangst van een (aan)betaling is er sprake van een voorlopige inschrijving. De deelnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld door middel van een elektronische of schriftelijke bevestiging. De inschrijving wordt definitief wanneer:
– er voldoende inschrijvingen zijn. Of er sprake is van voldoende inschrijvingen is ter beoordeling aan Shifting Minds B.V.;
– er voldoende plek is voor het evenement of dienst. Inschrijvingen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst;
2.3. Shifting Minds B.V. behoudt het recht de locatie na inschrijving te wijzigen.

Artikel 3: Prijzen
Alle prijzen die op de website van Shifting Minds B.V. staan, zijn exclusief BTW (21%) en zijn vermeld in euro’s. Shifting Minds B.V. is bevoegd prijzen en voorwaarden te wijzigen zolang de overeenkomst nog niet tot stand is gekomen.

Artikel 4: Reclamatie, annuleren en wijzigen
We vinden het bij Shifting Minds B.V. belangrijk dat klanten tevreden zijn. Bij ontevredenheid kun je een mail sturen naar info@shiftingminds.nl. Annulering van een aanmelding/inschrijving dient per mail te geschieden. Zodra de dienst betaald is, geldt de dienst als geaccepteerd. Indien er hierna om welke reden dan ook wordt geannuleerd en/of afgezien van deelname, is er geen recht op teruggave van het betaalde bedrag. Voor het annuleren van trainingen, workshops en evenementen geldt: bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van het evenement wordt 100% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht, tenzij nadrukkelijk anders vermeld.

Artikel 5: Aansprakelijkheid
Aan de inhoud van teksten op de website kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van de trajecten, programma’s, trainingen en workshops bieden geen garanties of beloftes voor specifieke resultaten. Je bent zelf verantwoordelijkheid om opgedane kennis vanuit de diensten van Shifting Minds B.V. toe te passen. Iedere aansprakelijkheid van Shifting Minds B.V., het personeel of producten van Shifting Minds B.V., indirect of direct, wordt uitgesloten. Shifting Minds B.V. is niet aansprakelijk voor schade aan derden, vermissing, diefstal of beschadiging. De aansprakelijkheid van Shifting Minds B.V. beperkt zich tot maximaal het aankoopbedrag van desbetreffende dienst. Shifting Minds B.V. is niet aansprakelijk voor het misverstaan, vertragen of niet overkomen van communicatie ten gevolge van het gebruik van internet of een ander communicatiemiddel tussen klant en Shifting Minds B.V.

Artikel 6: Overmacht
Er is onder andere sprake van overmacht in geval van overlijden, ziekte, stakingen, import-of exportverboden en natuurrampen. In een situatie van overmacht worden de verplichtingen van Shifting Minds B.V. opgeschort. Indien een periode van overmacht langer duurt dan een periode van acht weken, heeft zowel Shifting Minds B.V. als jij het recht om de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding te ontbinden.

Artikel 7 Intellectueel eigendom
Shifting Minds B.V. behoudt de rechten en bevoegdheden die haar toekomen op de grond van de Auteurswet. Alle verstrekte documenten of algemeen gepubliceerde stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de deelnemer/klant en mogen niet, zonder voorafgaande toestemming van Shifting Minds B.V., openbaar worden gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht. Zonder toestemming van Shifting Minds B.V. mogen er tijdens onze diensten geen audio- of videofragmenten en foto’s worden gemaakt en met derden worden gedeeld. Indien er toestemming is een fragment, foto of video te delen mag dit alleen als Shifting Minds B.V. wordt getagt. Ongewenste verspreiding op welke manier dan ook heeft juridische gevolgen.

Artikel 8: Toepasselijk recht
Op deze algemene voorwaarden en overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 9: Wijzigen algemene voorwaarden
Shifting Minds B.V. behoudt het recht deze algemene voorwaarden aan te vullen of te wijzigen. Gewijzigde algemene voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard. Indien een klant het niet eens is met de gewijzigde algemene voorwaarden dient dit binnen veertien dagen schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt aan Shifting Minds B.V.

Artikel 10: Persoonlijke toegang
De aankoop van digitale producten en diensten is steeds voorzien voor één persoon. Enkel de klant zelf mag gebruik maken van het aangekochte aanbod. De klant stemt uitdrukkelijk in zijn/haar login gegevens nooit te delen met anderen. De ondernemer heeft het recht hier op toe te zien en informatie hierover na te vragen. In het geval dat login gegevens worden uitgewisseld met anderen, of dat de klant op eender welke manier andere toegang verschaft tot het product of de dienst van de ondernemer, wordt een schadevergoeding gevorderd ter waarde van drie maal de actuele prijs van het desbetreffende aanbod. 

Artikel 11: Geschillen
Het Nederlands recht is van toepassing. Ook indien de klant woonachtig in het buitenland is.

Artikel 12: Overmacht
In geval dat ons platform om eender welke reden technisch niet toegankelijk is, kan de ondernemer niet verantwoordelijk worden gesteld. De ondernemer doet alles binnen het redelijke en mogelijke om ons platform toegankelijk te houden en technische problemen op te lossen. Dit is een overmacht situatie.

Artikel 13: Privacy
De privacy van klanten en of deelnemers nemen we serieus. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt in het kader van onze dienstverlening. We houden ons aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.